Archeometalurgia – analiza i rekonstrukcja warsztatu dawnych wytwórców / Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH

Utworzone w 2013 r. Centrum Badań Nawarstwień Historycznych ma na celu prowadzenie działalności publicznej na rzecz badań dziedzictwa kulturowego czy też ochrony zabytków. Główne zadanie naukowców skupionych w jednostce to koordynacja projektów w zakresie analizy profili ziemnych, odnalezionych tam przedmiotów i pozostałości po zabudowaniach. Centrum jest miejscem twórczej synergii specjalistów z różnych wydziałów AGH i zaplecza badawczego pochodzącego ze współpracujących jednostek. Następuje w nim przy tym nie tylko połączenie mocy naukowych różnych inżynierów, lecz także ich owocna kooperacja z humanistami, pozwalająca na dokonanie odkryć, które nie byłyby możliwe, gdyby działali osobno. Bardzo istotne jest tu w szczególności wsparcie polskich historyków i archeologów.

Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH

Kieruje Katedrą Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych na Wydziale Odlewnictwa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się między innymi na archeometalurgii – interdyscyplinarnej dziedzinie wiedzy, łączącej nauki techniczne z naukami humanistycznymi. W ramach utworzonego w 2013 r. Centrum Badań Nawarstwień Historycznych prof. Garbacz-Klempka prowadzi intensywne badania nad polskim dziedzictwem kulturowym, w które zaangażowani są nie tylko wybitni specjaliści z różnych jednostek AGH, lecz także historycy, archeologowie bądź muzealnicy. Obecnie realizuje dwa projekty dotyczące początków metalurgii i odlewnictwa na ziemiach Polski, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, a także Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Prezentacja do pobrania: LINK