Regulamin

Regulamin „AGH NAUKA spotkania”

zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Zadaniem projektu „AGH NAUKA spotkania”, zwanego dalej „Projektem”, jest działalność zmierzająca do kształtowania społeczeństwa opartego o wiedzę poprzez popularyzację nauki oraz ukazywanie jej praktycznych zastosowań.
2. Projekt upowszechnia naukę w formie publicznych wykładów oraz wywiadów (zwanych dalej „spotkaniami”), których nagrania audio-wideo mogą być również udostępniane
w Internecie za pośrednictwem dedykowanych w tym celu i powszechnie dostępnych platform.
3. Organizatorem Projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie:
Adres: al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków,
Regon: 000001577,
NIP: 6750001923,
zwana dalej „Organizatorem”.
4. Jednostką odpowiedzialną za realizację Projektu jest Centrum Komunikacji i Marketingu AGH, Sekcja redakcji i popularyzacji nauki, zwana dalej „Centrum” (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, bud. A-0, pok.112).
5. W kwestiach merytorycznych Centrum wspiera Rada Programowa, zwana dalej „Radą”. Skład osobowy Rady dostępny jest na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl/rada-programowa.
   
§ 2. Rada Programowa

1. Rada składa się z 3 pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Dyrektora Centrum.
2. Członków Rady powołuje Rektor AGH.
3. Do kompetencji Rady należy doradztwo oraz wsparcie Centrum w sprawach merytorycznych związanymi z Projektem, a przede wszystkim w:

 • a.    wyborze tematyki spotkań,
 • b.    doborze prelegentów,
 • c.    prowadzeniu spotkań.

4. Rada w zakresie powierzonych kompetencji ściśle współpracuje z wyznaczonymi przez Dyrektora Centrum pracownikami Centrum odpowiedzialnymi za realizację projektu.
5. Radę powołuje Rektor AGH na roczną kadencję, która rozpoczyna się 1 lipca roku rozpoczynającego kadencję i kończy 30 czerwca roku następnego.
6. Członkowie Rady mogą zostać odwołani przez Rektora AGH przed upływem kadencji.

§ 3. Zapisy na spotkania

1. Aby zostać Uczestnikiem spotkania, należy zapisać się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl/rejestracja oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
2. Liczba uczestników mogących wziąć udział w spotkaniu jest ograniczona. O możliwości wzięcia udziału w spotkaniu decyduje kolejność zapisów.
3. Uczestnik może w formularzu zapisów dobrowolnie złożyć oświadczenie, że zaszczepił się przeciwko COVID-19/przebył chorobę COVID-19 w okresie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy od daty spotkania. Konsekwencją niezłożenia oświadczenia może być brak możliwości uczestniczenia w spotkaniu w związku z wyczerpaniem się limitu osób mogących wziąć w nim udział.
4. Wystarczającą  formą  potwierdzenia  spełniania  warunku  zaszczepienia  jest  podpisanie oświadczenia o zaszczepieniu dwoma dawkami szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką szczepionki jednodawkowej albo okazanie zaświadczenia o zaszczepieniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Terminy oraz miejsca spotkań wraz z zaplanowanymi tematami Organizator będzie publikował na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl/terminy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego spotkania w każdej chwili bez podania przyczyny. Informacje na ten temat zostaną umieszczone na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl.
7. Uczestnictwo w spotkaniach jest nieodpłatne.

§ 4. Udział w spotkaniach

1. Uczestnik spotkania zobowiązany jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, w szczególności do:

 • a. przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych,
 • b. postanowień niniejszego Regulaminu,
 • c. stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze spotkania uczestników, zachowujących się w sposób, który:

 • a. zagraża bezpieczeństwu innych uczestników,
 • b. zakłóca porządek i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
 • c. narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym uczestnikom w odbiorze spotkań,

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w spotkaniu osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających.

§ 5. Rejestracja spotkań

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów w trakcie spotkań, które może wykorzystać w celach promocyjnych w publikacjach drukowanych oraz elektronicznych oraz w mediach społecznościowych na profilach Organizatora.
2.    Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1062) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 • a.    osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 • b.    osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.


§6. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin „AGH NAUKA spotkania” dostępny jest w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl/regulamin.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym każdorazowo będzie informować na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl.